Cổng Thất Thánh Tài là cánh cửa đầu tiên khi tới thăm quan Chùa, cổng được xây dựng theo kiến trúc tam quan cổ xưa.

Cổng tam quan mang ý niệm “ba cách nhìn” của Phật giáo gồm có “hữu quan”, “không quan” và “trung quan”, thể hiện cái sắc (giả), cái không (Vô thường) và trung dung của cả hai. Cách giải thích thứ hai là tam quan là cửa của Tam bảo.

7 1
Cổng Thánh Thất Tài hiện tại

Cổng Thất Thánh Tài là cổng tam quan được xây dựng lần đầu năm 2010 và trùng tu nâng cấp năm 2016. Cổng được xây dựng theo lối kiến trúc Phật giáo truyền thống Bắc bộ (Chùa Láng – Hà Nội). Dọc theo hai cột của cổng chính có khắc câu đối: “Hoà lòng hướng Phật gìn giữ đạo thiêng dân tộc Việt – Phúc thiện hồi tâm lưu truyền chánh pháp đất nước Nam”. Hai cổng phụ cũng được khắc dòng chữ: “Bước vào nẻo Phật chánh niệm giữ lòng câu vô ngã – Đi ra đường giác oai nghi bền dạ nhớ vô thường”. Tất cả câu đối trên đều được đề bằng chữ quốc ngữ, là phương tiện để hoằng pháp độ sinh cho Phật tử tới chùa tu học. Bảy bậc thềm bước vào cổng chùa tượng trưng cho “Thất thánh tài”, bao gồm: Tín – Giới – Tàm – Quý – Đa văn – Trí tuệ –  Xả,  tức bảy món của cải về tinh thần của hàng Thánh giả. Kinh Niết Bàn có dạy: “Chư Phật, Bồ Tát có đủ Thất Thánh tài, cho nên tôn xưng là bậc Thánh nhân”. Cổng Thất Thánh tài Chùa Hoà Phúc là ranh giới giữa cửa thiền và cõi tục. Mỗi bước bậc thềm, mỗi bước chân là một lời nhắc nhở để Phật tử tinh tấn hơn trên con đường tu học. Cổng không có cửa (vô môn), luôn rộng mở đón nhận tất cả chúng sinh quay về nương tựa ngôi Tam bảo, thể hiện tinh thần đại từ đại bi sâu sắc của Phật gia.

Cổng Thất Thánh Tài trước khi trùng tu với diện tích nhỏ hẹp

Cổng Thất Thánh Tài trước khi được trùng tu năm 2016