Tối ngày 01/01/2023, chư Tăng trụ xứ cùng quý Phật Tử trong đạo tràng về chuẩn bị gói những phần lộc quà đầu năm trong không khí yên vui dưới mái hiên chùa Hòa Phúc.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:

Trong kinh Lương Hoàng Sám có đề cập đến công đức phát tâm Bồ Đề Tâm rộng lớn không thể nào so lường, nay trích ra một phần nhỏ để những người hữu duyên đọc được, sẽ có nhiều lợi ích: “Công đức phát tâm rất rộng lớn sâu xa, không thể so lường. Chư Phật và Bồ tát nói cũng không thể hết. Thiện lực như vậy, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Kinh Đại Tập dạy rằng: “Ví như trong một cái nhà tối trăm năm, chỉ thắp một ngọn đèn, cùng có thể phá tan mờ ám. Vậy nên chớ cho một niệm phát tâm là nhỏ, là không quan trọng, mà không nỗ lực.

… Nếu chúng con bị đọa vào ba đường ác, hoặc lâm phải tám nạn, ở trong ba cõi, chịu đủ thân hình, chịu đủ khổ sở không thể chịu được. Chúng con xin thề, không vì khổ ấy mà thối mất tâm bồ đề ngày nay. Thà chúng con chịu vào trong Đại hỏa luân, vô gián địa ngục, chịu các thống khổ; chúng con không vì khổ mà thối mất tâm đại bồ đề ngày nay. Tâm ấy, nguyện ấy đồng với tâm của chư Phật, đồng với nguyện của chư Phật.”

Mọi công đức của pháp hội Lương Hoàng Sám đang diễn ra tại chùa Hòa Phúc xin để hồi hướng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Phật Tử cùng gia quyến luôn bình anh, mạnh khỏe, vững bước trên con đường tu học Phật Pháp.

Nam mô A Di Đà Phật

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời