📅Hai ngày đầu tu học trong khóa cộng tu Phật thất, ngày 03-04/12/2022 (nhằm 10-11/11/ Nhâm Dần) với sự tham gia của quý Phật Tử chuyên tu của Đạo Tràng Tịnh Độ Niệm Phật chùa Hòa Phúc cùng quý chư Tăng trụ xứ đã diễn ra trong niềm an lạc và hoan hỷ.
🌅 Sáng ngày 03/12/2022 (nhằm 10/11/Nhâm Dần), quý Phật Tử trở về chùa đăng kí tham dự khóa tu.
🍀 Buổi sáng, chư Tăng cùng đại chúng cung đón đức Hoà Thượng Luật sư Thích Minh Thông cùng quý Chư Tôn Thiền Đức hiện diện nơi Đạo Tràng.
🍀 Buổi tối cùng ngày, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, đại chúng ngân vang tiếng niệm Phật cung thỉnh Hoà Thượng Thích Minh Thông và Chư Tăng quang lâm ban thời Pháp nhũ với chủ đề “Tịnh Độ quyết nghi”. Ngài đã chỉ ra ba điều cốt yếu khi niệm Phật đó là, sự tín tâm, chuyên cần và buông xả. Đồng thời, Ngài cũng chỉ ra lợi ích của việc niệm Phật và khuyến tấn quý Phật tử tu hành Tịnh Độ chuyên tâm chấp trì danh hiệu “Nam mô A Di Đà Phật”.
🌅 Ngày thứ hai trong khoá cộng tu Phật thất 04/12/2022 (nhằm 11/11Nhâm Dần) bắt đầu từ 4h30 sáng với thời khoá tụng kinh “Sám Hối Hồng Danh”.
🍀 Đúng 8h00, toàn thể hội chúng vần tập tại giảng đường cung nghinh Đức Hoà Thượng Luật Sư cùng quý Chư Tôn Thiền Đức quang lâm thuyết Pháp và chứng minh buổi lễ Truyền Nhất Thừa Đại Đàn Bồ Tát Giới Tại Gia.
🍀 Trước khi truyền trao giới pháp cho quý Phật tử thọ giới, Đức Hoà Thượng Luật Sư Thích Minh Thông ban thời pháp thoại về “Giới Bồ Tát Tại Gia” giải nghi cho hội chúng trong Đạo tràng:
“Giới tiếng phạn là Ba La Đề Mộc Xoa, hán dịch là Bảo đắc giải thoát. Giới thường bảo hộ người tu hành giải thoát sinh tử đạt đến vô thượng bồ đề. Bởi thế giới là vị đạo sư của quả vị tối thượng bồ đề, là đường tắt vào vô thượng đại niết bàn. Quá khứ chư Phật nhờ giới mà thành đạo, hiện tại chư Phật lấy giới để độ sinh, người tu hành nhờ giới mà được giải thoát. Giới là nền tảng của thiền định, trí tuệ và muôn đức trang nghiêm. Giới là căn bản vì thế kinh có nói rằng: “Giới như đất bằng, muôn giống lành từ đất mà sinh, giới như vị lương y hay trị ba độc tham sân si. Giới như thuyền bè, đưa người qua bể khổ. Giới như chuỗi anh lạc, để trang nghiêm pháp thân.”
Nhưng giới này có 3 thứ. Một là giới tại gia, gồm có 5 giới và 8 giới. Hai là giới xuất gia có 10 giới và 250 giới. Ba là Bồ Tát Tam Tụ Tịnh giới mà các vị sắp lãnh thọ đây. Thế nào là tam tụ tịnh giới. Thứ nhất, nhiếp lực nghi giới, tức là không làm các điều ác để cầu chứng pháp thân. Thứ 2 nhiếp thiện pháp giới là làm mọi điều lành để cầu chứng báo thân. Thứ 3 nhiêu ích hữu tình giới là làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh để cầu chứng hóa thân. Giới thể tuy 1 nhưng vì nhân duyên của các hàng tại gia và xuất gia không giống nhau nên việc hành trì do đó mà có khác.
Giới này là căn bản của hết thảy của tất cả mọi thiện pháp. Thành tựu được giới pháp như vậy có thể chứng được từ quả Tu Đà Hoàn cho đến quả Tư Đà Hàm và còn đến Bồ Tát đạo. Nếu ai phá giới này sẽ bị đọa vào ba đường ác.”
Dưới sự chứng minh của Đức Hoà Thượng, Thượng toạ và hiện tiền Tăng chúng, các giới tử đã nhất tâm dâng lời nguyện lãnh thọ và giữ gìn giới pháp được trao truyền.
Buổi lễ thọ giới đã diễn ra hoàn mãn trong niềm hỷ lạc.
📷Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:
—————————————–
Các chương trình sắp diễn ra:
🍀 Chia sẻ Phật Pháp – Thượng tọa Thích Giác Nguyên
Thời gian: 19h00 THỨ HAI ngày 05/12/2022 (12/11/Âm lịch)
🍀 Chia sẻ Phật Pháp – Thượng tọa Thích Pháp Đăng
Thời gian: 19h00 ngày 08/12/2022 (15/11/Âm lịch)
🍂 Liên Đăng Khánh Nhật Phật A Di Đà Phật
Thời gian: 19h00 -20h30 ngày 10/12/2022 (17/11/Âm lịch)
🍂 Trai đàn Chẩn Tế – Tam Thế tiếp dẫn – Thuyết U Minh Tịnh Cảnh
Thời gian: 7h00 -17h00 ngày 11/12/2022 (18/11/Âm lịch)
👉Link gửi thông tin sớ Cầu an- Cầu siêu: https://forms.gle/FrmgqTkFwZnwXzQv5
Trên đây là những sự kiện Phật sự chính diễn ra trong thời gian “Cộng Tu Phật Thất – kính mừng Khánh Nhật Đức Phật A Di Đà” tháng 11 âm lịch này, nhà chùa trân trọng kính báo đến quý Phật tử, đạo hữu gần xa cùng sắp xếp về chùa tham dự.
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật.

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời