Mùng 1/10 năm Kỷ Hợi – ngày bắt đầu khoá chuyên tu niệm Phật truyền thống của đạo tràng chùa Hoà phúc. Với chủ đề “ Hướng về nguồn cội”, khoá tu diễn ra tròn 10 ngày đêm dành cho các hành giả tinh chuyên, phát nguyện thực tập đời sống xuất gia, hành trì niệm Phật nhất tâm hồi thí công đức cho pháp giới chúng sinh.

Đúng 14h cùng ngày, hơn 100 hành giả đã hoàn tất thủ tục nhập khoá, trang nghiêm đạo tràng cung thỉnh Tam bảo giáng lâm đạo tràng chứng minh công đức trong lễ “ Xuất gia gieo duyên” cho hơn 50 thiện nam tín nữ gieo trồng căn lành với Chánh pháp qua sự hướng dẫn của Đ.Đ Thích Tâm hòa – trụ trì chùa Hoà phúc.

IMG 0257

Buổi lễ diễn ra theo nghi thức truyền thống. Mỗi hành giả đều cảm nhận giá trị an lạc và nguồn đạo đức viên mãn sau khi tiếp nhận Thập thiện giới. Ý niệm tu tập càng được củng cố nơi mỗi hành giả sau khi được thầy trụ trì động viên sách tiến qua bốn Uy nghi và hành xử đúng mực khi sống trong môi trường đại chúng.

“ Chưa tu tựa gai nhọn

Tu rồi tựa cỏ thơm

Ai chạm vào gai nhọn

Đau đớn sẽ theo sau

Cỏ thơm dù dẫm đạp

Vẫn hoan hỷ thứ tha.”

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

IMG 0303 IMG 0304 IMG 0306 IMG 0314 IMG 0318 IMG 0315 IMG 0321 IMG 0298 IMG 0431 IMG 0432 IMG 0446 IMG 0440 IMG 0433 IMG 0456 IMG 0466 IMG 0451 IMG 0452

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời