Ngoài trời mưa nhè nhẹ rơi
Không gian đọng lại những lời Phạm âm
Thế gian bao cuộc thăng trầm
Đến đi Thầy vẫn giữ tâm bồ đề.
Trước sau chỉ một câu thề
Chong đèn soi sáng nẻo về chân như
Nương theo hạnh nguyện Tôn sư
Ba đường sáu cõi thuyền từ độ qua.
-Thích Tâm Hòa

Trả lời